Novinky/News:

20.8.2007 Deník/Diary Oliver Schroer

10.8.2007 Deník/Diary Luar na Lubre

1.8.2007 Web založen / web created

 

Deník / Diary

Index

2005 St. Jean Pied de Port –> Burgos

2006 Burgos –> Sahagún

2007 León –> Finisterre

 

Naše fotografie/our photography

–> 2005 slideshow

–> 2006 slideshow

–> 2007 slideshow I

–> 2007 slideshow II

–> Výběr fotografií na .:NoJo:FoTo:LoGu:. / Photography selection on .:NoJo:FoTo:LoG:.

 

Více o cestě/more about the camino

Cesty/Ways

Cestopisy knižní/Book diaries

Deníky poutníků/Pilgrim diaries

Dokumenty/Documents

Fotografie/Photos

Historie a fakta/ History and facts

Hudba/Music

Mapy měst/City maps

Místa/Places

Praktické/Practical

Průvodci/Guides

Rozcestníky/Portals

Video

YouTube

 

Legenda/Legend:

–> odkaz otevře stránku v novém okně / link opens a webpage in new window

>>> značí odkaz na položku v deníku / link to a diary item

 

Jazyky/Languages

[CS] Česky

[DE] Deutsch

[EN] English

{ES] Espaňol

 

Datové formáty/Data types

[avi] Video

[doc] Microsoft Word

[flash] Adobe Flash

[htm] HTML

[m3u] Playlist

[mov] Quicktime movie

[mp3] Zvuk/Sound

[pdf] Adobe Acrobat

[xls] Microsoft Excel

[wmv] Windows media video

Milý počítačový poutníku, vítáme Tě na stránce, kterou bychom rádi věnovali zážitku z jedné pouti zcela fyzické - starobylou poutní cestou do Santiaga de Compostela – místa, ve kterém podle tradice poustevník rozpoznal v roji hvězd obraz svatého Jakuba. Na místě pod ním pak byl objeven hrob světce, jehož ostatky sem měly být převezeny jeho učedníky z Jeruzaléma. / Dear computer pilgrim, welcome on the webpage, we would like to dedicate to our experience from a  physical pilgrimage – pilgrimage on an ancient pilgrimage route to Santiago de Compostela – a place where according to a tradition an hermit recognised a picture of st. James in a star squad. On an underlying place was discovered a tomb of this saint, whose relics were brought here with his disciples from Jerusalem.

Náš deník / our diary

Toto je záznam z naší cesty. Strohý deník, tak jak jsme si jej poznamenávali den po dni našeho putování. Jsme přesvědčeni, že kdokoli se vydá touto cestou s otevřeným srdcem, nezůstane nezasažen, nezůstane beze změny. Co se změnilo je ovšem těžké zapsat do slov, obzvlášť v průběhu cesty. Navíc je zážitek z cesty pro každého jedinečný. Jak řekl jeden belgický spolupoutník: "Cesta je jako zrcadlo. Každý, kdo po ní jde, si s sebou nese celého sebe, včetně radostí, které zná, i stinných stránek, které potlačuje. To zrcadlo odráží jak věci známé, tak skryté." Navíc naše interpretace cesty, událostí, které se přihodily, se mění s tím, jak nás život staví do nových situací. Ponechme proto obrazu, který jsme viděli v zrcadle, trochu tajemství a vydejme se sledem událostí, které jsme zažili po cestě, ke hrobu svatého Jakuba a dále až na konec světa. Věříme, že vnímavý čtenář i tak leccos vyčte mezi řádky a my máme  naději, že všechny zážitky nezreziví v naší paměti a budeme je moci i po letech naší životní pouti nově interpretovat. / This is a log of our joureny. A brief diary, we noted day after day of our trip. We are convinced, that everybody, who goes this way with an open heart, doesn't remain untouched, unchanged. What has exactly changed is sometimes not so easy to express in words, particularly during the way. Moreover, the experience is diferrent from person to person. As one fellow pilgrim from Netherland said: "The camino is like a mirror. Everybody, who goes brings his whole personality, including known joys as well as unknown shady sides. The mirror shows known as well as unknown things." Moreover, our interpretation of the way, events we experienced, is changing as our life puts us in new situations. Let us leave a bit of mystery to the picture, we saw in the mirror and walk through a simple set of events, we experienced, during our trip to the thomb of apostle St. James and on to the end of the medieval world. We believe, that a sensitive reader understands a lot impliedly and we could hope, that our experience doesn't corrode in our memory as the time goes by and we will be able interpret it after years of our life pilgrimage as well.

Rozhodli jsme se projít celou španělskou část cesty z kontinentální Evropy (označovanou rovněž jako "Francouzská cesta"), která je dlouhá přes 700 kilometrů, a proto jsme z různých praktických důvodů putování rozčlenili do tří etap, z nichž každou jsme absolvovali v jiném roce. Ukazatele níž Tě nasměrují na zápisky z jednotlivých etap. / We decided to walk the whole spanish part of the camino from continental Europe (called as well "French way", which is more rhan 700 kilometers long, and therefore from various practical reasons we split the pilgrimage into 3 phases and each of them absolved in a different year. The links bellow direct to diary from the phases, but at the moment are only available in Czech language:

2005 St. Jean Pied de Port –> Burgos[CS]

2006 Burgos –> Sahagún[CS]

2007 León –> Finisterre[CS]

Fotografie z naší cesty/Photography from our Camino

Přirozeností nás obou je vnímat svět skrze obrazy. Proto jsme si z cesty kromě roje písmenek poznamenali i několik záblesků světla, které jsme nechali obtisknout do různých světlocitlivých vrstev a něco z nich předkládáme níže / The nature of both of us is to experience the world through pictures. Therefore except from noting the letters above we took a couple of photonotes, which we allowed to be imprinted into various light sensitive layers and we do attach bellow something from them:

–> 2005 St. Jean –> Burgos slideshow [malá/small flash slideshow][flash gallery][htm][CS]

–> 2006 Burgos –> Sahagún slideshow [malá/small flash slideshow][flash gallery][htm][CS]

–> 2007 León –> Triacastela slideshow [malá/small flash slideshow][flash gallery][htm][CS]

–> 2007 Triacastela –> Finisterre slideshow [malá/small flash slideshow][flash gallery][htm][CS]

–>Výběr fotografií z .:NoJo:FoTo:LoGu:. / Selection on .:NoJo:FoTo:LoG:. [CS/EN]

Linky/Links

Přirozeností Josefa (podobně jako skoro každého muže) je sbírat. A co jiného může sbírat informatik než informace. Celý zbytek této stránky je sbírkou buď užitečných anebo snad krásných materiálů - obrazů, zvuků i multimédií, které se nějak vážou k cestám do Santiaga. Pokud jsou na stránce použity nějaké značky či zkratky, najdeš jejich vysvětlení v legendě v levém sloupečku. / The nature of Josef (as well as probably every men) is to collect. And what else can an information technology specialist collect than the information. The rest of this page is therefore a collection of useful or possibly batiful stuff - pictures, sounds as well as multimedia somehow connected to caminos to Santiago. In case some acronyms or marks are used, you can find the explanation in a legend in the left column of this page.

Caminos/Cesty/Ways

–> Caminos de Santiago in Europe [EN] velmi pěkný web s celoevropskou sítí cest do Santiaga / very nice web describing caminos through the whole Europe

–> Map Caminos in Europe [png] mapa všech evropských cest / map of all European ways

–> Map Caminos in Europe II [pdf] mapa evropských cest ve stylu plánku metra / map of European caminos in metro style

–> Old map Caminos in Europe [jpg] mapa všech evropských cest / map of all European ways

–> Map Caminos Northern Spain [jpg] mapa cest v severním Španělsku / map of all ways in northern Spain

–> Caminos in Galicia [EN][pdf] brožurka vydaná organizací Turgalicia popisující cesty do Santiaga v Galicii / brochure published by Turgalicia describing Galician ways to Santiago

–> Map Caminos in Galicia[pdf] mapa všech Galicijských cest / map of all Galician ways

Camino francés / Francouzská cesta / French way

–> Albergues [EN][pdf] přehled ubytoven po cestě / refuge overview

–> French way in Galicia [EN][pdf] brožurka o Francouzské cestě / french way brochure

–> Map St. Jean – Puente la Reina [jpg] kreslená mapka etapy / painted map of this etap

–> Map Puente La Reina – Tosantos [jpg] kreslená mapka etapy / painted map of the etap

–> Map Tosantos – Carrión de los Condes [jpg] kreslená mapka etapy / painted map of this etap

–> Map Carrión de los Condes – San Justo de la Vega [jpg] kreslená mapka etapy / painted map of this etap

–> Map Astorga – Preuscallo [jpg] kreslená mapka etapy / painted map of this etap

–> Map Sarria – Santiago de Compostela [jpg] kreslená mapka etapy / painted map of this etap

–> Profiles [ES][pdf] výškové profily cesty / height profiles

Cesty ostatní / Other caminos

–> English way in Galicia [EN][pdf] brožurka o Anglické cestě / English way brochure

–> Fisterra Muxia way in Galicia [EN][pdf] brožurka o cestě / Fisterra Muxia way brochure

–> North way in Galicia [EN][pdf] brožurka o Severní cestě / North way brochure

–> Original way in Galicia [EN][pdf] brožurka o původní cestě / Original way brochure

–> Portuguese way [EN][pdf] brožurka o Portugalské cestě / Portuguese way brochure

–> Portuguese way in Galicia [EN][pdf] brožurka o Portugalské cestě / Portuguese way brochure

–> Route of the sea of Arousa in Galicia [EN][pdf] brožurka o cestě / Sea of Arousa way brochure

–> Via de la Plata Galicia [EN][pdf] brožurka o Via de la Plata / Via de la plata brochure

Cestopisy knižní / book diaries

–> Paulo Coelho: Mágův deník cestopis nejznámějšího brazilského poutníka / diary of famous brasilian pilgrim >>>

–> Pavla Jazairiová: Cestou Hvězdy cestopis od reportérky ČRO / travel diary of the Czech Radio reporter >>>

–> Zdeněk Susa: Ultreia [CS] český lékař Zdeněk Susa šel do Santiaga až z Prahy / czech medicine doctor Zdeněk Susa went to Santiago from Prague >>>

Deníky poutníků / pilgrim diaries

–> Carl Sesto: Walking Through Shadows [EN] jeden z pro mě nejpůsobivějších cestopisů od fotografa Carla Sesta / one of the most important camino diaries for me from the photographer Carl Sesto >>>

> Diarios de peregrinos [ES] rozcestník po denících poutníků / portal of pilgrim diaries

–> Dominik V. Maximilián Ramík [CS] pěkný web dvou českých poutníků / nice website of two czech pilgrims

–> Faszination-jakobsweg.de [DE] německý fotoportál / german photoportal

–> Godesalco [EN][ES] cestopis z Via de la Plata a Via Podense / travel diary from Via de la Plata and Via Podense

–> Ivo poutník [CS] fotografický deník českého poutníka / photodiary of czech pilgrim

–> Low Evan Blog [EN] blog o caminu / camino blog

–> Menoscuarto [ES] pěkně graficky zpracovaný deník / well graphically designed diary

–> Oliver Schroer [EN] kanadský hudebník a skladatel šel cestou s houslemi a malou nahrávací aparaturou / Canadian musician and composer went the camino with violin and recorder >>>

–> Peter and Anna [EN] poutníci, kteří šli jako my několik let / pilgrim diary in several years

> Pavel Stěhule [CS] poznámky poutníka na jedné stránce / notes of a pilgrim in one page

–> XacoWebs [ES] nejobsažnější rozcestník se snad všemi linky týkajícími se cesty / portal containing probably all links about the camino

Dokumenty / Documents

–> Kredenciál Evy zepředu [ES] snímek Evina kredenciálu / Eva's credencial photo

–> Kredenciál Evy zezadu [ES] snímek Evina kredenciálu / Eva's credencial photo

–> Kredenciál Josefa zepředu [ES] snímek Josefova kredenciálu / Josef's credencial photo

–> Kredenciál Josefa zezadu [ES] snímek Josefova kredenciálu / Josef's credencial photo

–> Compostelána Evy [ES] snímek osvědčení Evy / Eva's compostela photo

–> Compostelána Josefa [ES] snímek Josefova osvědčení / Josef's compostela photo

Fotografie / Photos

–> National Geographic [CS] fotografové na cestě do Santiaga / photographs on the road

–> Julio Rodriguez: Caminho de Santiago [ES] výborná fotoreportáž / excellent photoreportage

–> Michael to Santiago [EN] Michael do Santiaga / Michael to Santiago

Historie a fakta / History and facts

–> 3 old camino guidebooks [EN][pdf] esej o 3 průvodcích / 3 camino guidebooks essay

–> Language on camino [EN][pdf] esej o jazyku na cestě / language on the camino essay

–> Medieval Pilgrimage to Santiago de Compostela from an Archaeological Perspective [EN][pdf]

–> sv. Jakub větší [CS][mp3] pořad ČRo o sv. Jakubu starším / sending of Czech Radio about St. James the older

–> Wiki - Codex Calixtinus [EN] článek v encyklopedii / article in the encyclopedia

–> Wiki - Jakobsweg [DE] článek v encyklopedii / article in the encyclopedia

–> Wiki- Way of St. James [EN] článek v encyklopedii / article in the encyclopedia

Hudba / Music

Inspirovaná cestou / inspired by camino

> Berrogüetto [ES] web skupiny / web of the music group

> Dick Le Mair [ES] web skladatele / web of the composer

–> Luar na Lubre [ES] web skupiny / web of the music group >>>

–> Oliver Schroer: Camino[ES] web skladatele / web of the composer >>>

–> Nahrávka z cesty [m3u]

Mapy měst / Ciy maps

–> Camino city air maps [EN][ES] web s leteckými mapami měst po cestě / web contianing airmaps of cities along the way

–> Astorga camino [jpg] mapa / map

–> Burgos [pdf] mapa / map

–> Burgos camino [jpg] mapa / map

–> Estella camino [jpg] mapa / map

–> Leon [pdf] mapa / map

–> Leon camino [jpg] mapa / map

–> Logroňo [pdf] mapa / map

–> Logroňo camino [jpg] mapa / map

–> Pamplona [pdf] mapa / map

–> Pamplona camino [jpg] mapa / map

–> Ponferrada camino [jpg] mapa / map

–> Santiago [pdf] mapa / map

–> Santiago camino [jpg] mapa / map

Místa / Places

–> Canal de Castilla [EN][jpg] esej o vodním kanálu v Kastilii / essay on watershed in Castillia

–> Cathedral Santiago [EN][ES][jpg] web katedrály v Santiagu / Santiago cathedral webpage

–> Galicia natures garden [EN][pdf] prospekt o Galicii / galician brochure

–> Galicia Pathways [EN][pdf] prospekt o Galicii / galician brochure

–> Galicia Map [EN][pdf] mapa Galicie / map of Galicia

–> Map of Spain [jpg] mapa Španělska / map of Spain

Praktické / Practical

–> Albergues Camino Francés [EN][pdf] seznam ubytoven na Francouzské cestě / list of albergues on camino francés

–> Climate Camino Frances by Locale [EN][pdf] klima na Francouzské cestě podle místa / climate on camino francés by locale

–> Climate Camino Frances by month [EN][pdf] klima na Francouzské cestě v různých měsících / climate on camino francés by month

–> Climate Spain by Locale [EN][pdf] klima ve Španělsku podle místa / climate in Spain by locale

–> Camino Francés Profiles [EN][pdf] profily Francouzské cesty / profiles of camino francés

–> Planificador [EN][ES] šikovný nástroj pro plánování cesty / useful tool for camino planning

–> Weather on Camino [EN] počasí na cestě / weather on camino

–> Weather Camino II [EN] počasí na cestě / weather on camino

Průvodci / Guides

> Gitlitz, Davidson: The Pilgrimage Road to Santiago: The Complete Cultural Handbook >>>

-> Confraternity of Saint James: Camino Francés >>>

Rozcestníky / Portals

> Caminolinks [EN] webový rozcestník / web portal

–> Camino Santiago de Compostela [EN] webový rozcestník / web portal

–> Canadian Company of Pilgrims [EN] kanadská společnost / canadian company

–> Centro virtual Cervantes: El Camino de Santiago [ES] pěkný multimediální průvodce po cestě s obrázky

–> Confraternity of Saint James [EN] společnost poutníků z celého světa vydávající každý rok aktuální průvodce / company of pilgrims from the whole world updating their guide yearly

–> Jakobus-info.de [DE] německý portál / german portal

–> MSN Camino Santiago [EN] skupina na Microsoft Network / group on Microsoft Network

–> Mundicamino [DE][EN][ES] španělský portál / spanish portal

–> Santiago today [EN] španělský portál / spanish portal

–> Svatojakubská cesta [CS] český portál / czech portal

–> Xacobeo [DE][EN][ES] španělský portál / spanish portal

Video

–> Galicia - Sí es única [ES][wmv] galicijský reklamní klip / galician advertising clip

–> Luar na Lubre: Hay un Paraiso [ES][wmv] klip skupiny / music clip

–> Oliver Schroer: Camino [EN][mov] fotografie s hudbou kanadského skladatele / photography with the music of canadian author

–> SWR: Pilgern nach Santiago de Compostela [DE] cesta do Santiaga očima kameramanů SWR / Camino Santiago through the eyes of SWR moviemakers >>>

–> SWR: Santiago de Compostela [DE] Santiago v dokumentu SWR / Santiago in the SWR documentary >>>

YouTube

–> Sharfrantan 2005, 2006 [EN] video a diaklip / video and diaclip >>>

–> Luar Na Lubre: Galicia-Sí es única, Galicia–destino atlántico, Galiciadestino atlantico [ES] klipy galicijské skupiny / clips of galician music group >>>

–> Resumen del camino de santiago [ES] videoklip ze závěru cyklopouti / video from the end of cyclopilgrimage

–> El Camino de Santiago videodokument / videodocumentary

–> The Road is Long and Lonely [EN] černobílá fotoprezentace / blackandwhite photopresentation

–> No un camino de rosas [ES] televizní dokument / TV document

>>> 2005